week 4เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ ทราบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพืช และสิ่งมี่ชีวิตสัตว์ สำรวจสิ่งมีชีวิตพืช และสิ่งมีชีวิตสัตว์ ในบริเวณโรงเรียน
 

4
โจทย์ :
นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตหรือไม่?

คำถาม:
-
นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตหรือไม่?
- นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตพืชหรือไม่ อะไรบ้าง?
- พืชจะโตได้ ต้องอาศัยอะไรบ้าง?

 เครื่องมือคิด :
- Wall Thinking
เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น
นักเรียน ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจต่อกิจกรรมและงานที่รับมอบหมาย

ครู ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ :
-
โรงเรียนคลองเพชรสวาย
-
บรรยากาศในห้องเรียน
-
กระดาษA4
-
สี
ชง:
-
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง"
เชื่อม:
-
ครูและนักเรียนร่วมกันสำรวจ ดูสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน
-
บอกสิ่งมีชีวิตที่พบระหว่างการสำรวจ
ใช้:
-
ทำ Mind Mapping สิ่งมีชีวิต
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน

- Mind Mapping
สิ่งมีชีวิต
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

-
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-
เข้าใจความหมายของสิ่งมีชีวิตพืช และสิ่งมีชีวิตสัตว์

ทักษะ
-
คิดสร้างสรรค์จากปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข
-
ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น
-
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
 - เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง ชิ้นงาน
-
มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
-
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ ระหว่างการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา


ภาพกิจกรรมและผลงานนักเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 4 นักเรียนได้ทำ mind mapping ที่นาของตาดี นักเรียนยังขาดทักษะการเขียนโดยเฉพาะพี่ ป.1 ไม่สามารถเขียนในสิ่งที่นักเรียนคิดได้ ครูได้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเขียนในสิ่งที่นักเรียนคิด และให้นักเรียนเขียนตาม และบางคนใช้วิธีการวาดรูปแทนสิ่งที่ตนคิด และสัปดาห์นี้ได้เข้าในเนื้อหาเรื่องสิ่งมีชีวิต ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพืช สัตว์ และปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนทราบ และช่วยกันแยกสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์ โดยการทำออกมาใน mind mapping ซึ่งนักเรียนบางคนยังขาดทักษะ และความเข้าใจผลงานที่ออกมาเลยเป็นมาในรูปของเวป นักเรียนที่ค่อนข้างทำงานไม่ค่อยได้ จะมีพี่เข้ม พี่ลิตต้า พี่โอ ในสัปดาห์นี้พี่โอไม่สบายทำให้ไม่สามารถทำได้เท่าเพื่อนๆ

    ตอบลบ