week 7


 
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแยกแยะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome

4
โจทย์ :
นักเรียนแยกสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่ชีวิตได้อย่างชัดเจน
คำถาม:
-
นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันหรือไม่
เครื่องมือคิด :
- Brain storm
สิ่งที่ได้ค้นหา
- walk and talk เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นระหว่างเดินสำรวจในโรงเรียน

นักเรียน ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจต่อกิจกรรมและงานที่รับมอบหมาย
ครู ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
-
โรงเรียนคลองเพชรสวาย
-
บรรยากาศในห้องเรียน
-
กระดาษA4
-
สี
ชง:
-
ครูชงด้วยคำถามว่า สุนัขกับเก้าอี้มีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
-
พานักเรียนเดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน
เชื่อม:
- นักเรียนร่วมกันตอบคำถามความแตกต่างของสุนัขกับเก้าอี้
- นักเรียนเดินสำรวจและแสดงความคิดจากสิ่งที่ได้เห็นเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีว

ใช้:
- นักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับ ละอองเรณู จาก การบ้านที่ครูให้นักเรียนกลับไปถามผู้ปกครองว่าละอองเรณู คืออะไร?
-
ทำ Mind Mapping ปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของและสัตว์
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สิ่งไม่มีชีวิต
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
- พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับละอองเรณู
-
พูดคุยเกี่ยวสิ่งไม่มีชีวิต
-
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-
เข้าใจความหมายของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต
- เข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
-
แนวทางการทำงานร่วมกัน
ทักษะ
-
คิดสร้างสรรค์จากปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข
-
ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น
-
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง ชิ้นงาน
-
มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
-
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ ระหว่างการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
ผลงานนักเรียนและกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่7
    เชื่อมโยงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแล้ว ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต กระตุ้นนักเรียนด้วยการให้นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนมองเห็นรอบๆตัว นักเรียนสังเกตสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนที่ ไม่ต้องการอาหาร ไม่มีการเจริญเติบโต ไม่มีการสร้างอาหาร ไม่สามารถพูด โดยพวกนี้นักเรียนจะเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต นักเรียนร่วมกันบอกสิ่งที่เหมือนและต่างกันของสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต นักเรียนสามารถเชื่อมโยงและสามารถแยกสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้

    ตอบลบ