Week1


แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ที่นาของตาดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2  Quarter 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557


week
Input
Process
Out put
Outcome1

จทย์
- สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู
- มองเห็นปัญหาและความเชื่องโยงของท้องถิ่น


คำถาม :
- นักเรียนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
- นักเรียนคิดอย่างไรหลังจากที่เราได้ดูคลิปวีดีโอ


เครื่องมือคิด
- walk and Talk ความเปลี่ยนแปลงในบริเวณโรงเรียน
- Brainstorming ความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตที่พบ ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1


- Show and share นำเสนอผลงาน
ชง
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆบริเวณรอบๆโรงเรียน แล้วครูกระตุ้นด้วยคำถาม
ถ้าไม่มีโรงเรียนแล้วจะทำอย่างไร”
- นักเรียนเห็นอะไรจากการเดินสำรวจภายในโรงเรียนของเราบ้าง
- นักเรียนเห็นอะไรจากคลิปวีดีโอบ้างและรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน ภาคเรียนนี้ ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจบริเวณภายในโรงเรียน


ภาระงาน
- เดินสำรวจการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งต่างๆ บริเวณรอบๆโรงเรียน
- ดูคลิปวีดีโอ
- ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน


ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจในสิ่งที่ได้เห็น ได้ดู/ฟัง
- หัวข้อใน Quarter นี้
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่1
ความรู้
- เห็นความสำคัญของท้องถิ่น
- ตระหนักเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
- เห็นความสำคัญเเละความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆรอบตัว
2. ทักษะการแก้ปัญหา : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ฟังได้เห็น
3. ทักษะแสวงหาความรู้ : สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สอบถามกับผู้รู้ หนังสือ
4. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : มีความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้
5. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น : ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
คุณลักษณะ
1. เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น
2. กล้าคิด กล้าทำ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสรรค์สร้างชิ้นงาน
3. สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังอย่างเป็นระบบ
4. มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและใส่ใจในการทำงานผลงานนักเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกการสอน
    สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม พี่ๆป.1-2 ค่อนข้างมีปัญหาเยอะ พี่ปอ 1 ยังขาดทักษะการอ่านและการเขียน เนื่องจากเพิ่งผ่านอนุบาล ในส่วนของการสร้างแรงในสัปดาห์นี้พี่ๆยังไม่ได้เกิดความสนใจ นักเรียนยังยึดแบบเดิมที่ครูพาเรียนอะไรก็เรียน ในวันแรกครูสร้างแรงด้วยการให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “รู้รักษ์ท้องถิ่น” ในวันที่สองกระตุ้นอีกครั้งด้วยวีดีโอ'' เสริมพลังเด็ก'' นักเรียนตื่นเต้น ที่ได้ดูและเมื่อครูความว่ารู้สึกอย่างไร นักเรียนตอบ ไม่รู้สึกอะไร ครูเลยถามอีกว่านักเรียนเห็นอะไรในวีดีโอบ้าง นักเรียนต่างช่วยกันบอกในสิ่งที่พี่ๆได้ดู ในวันที่สามครูและนักเรียนช่วยกันบอกสิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียน เพื่อที่เราจะได้สำรวจว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงหรือไม่ในวันรุ่งขึ้น ระหว่างการสำรวจโรงเรียนนักเรียนช่วยกันแนะนำว่าอะไรอยู่ที่ไหน และอยากสำรวจโรงเลี้ยงไก่ และเมื่อครูกลับมาย้อนถามอีกครั้งแล้วนักเรียนทราบทุกอย่างเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหรือยัง และนักเรียนได้ลงความเห็นว่าจะเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนของฉัน และสุดท้ายของสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้สรุปมาในแบบรูปวาดโรงเรียนของฉัน

    ตอบลบ