วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

mind Mapping (เนื้อหา/ครู)


ภูมิหลังของปัญหา : โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและบุคลากรไม่เพียงพอ ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง แห้งแล้ง ประชากรมีอาชีพทำนา ผู้ปกครองฐานะยากจน ไปทำงานต่างถิ่น เด็ก ๆ อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ขาดความอบอุ่น ความเอาใจใส่ดูแล ศิษย์เก่าที่จบไปขาดจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น
                          ทั้งนี้ ให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของโรงเรียนมีความเป็นมาอย่างไร กว่าจะพัฒนามาถึงปัจจุบัน ซึ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างปลูกฝัง จิตสำนึกให้กับนักเรียนด้านการรักโรงเรียน รักษ์ท้องถิ่นของตนเอง และกระบวนการเรียนการสอนจะเน้นฝึกประสบการณ์ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาและมีเหตุผล ส่งผลให้นักเรียนอยากมาเรียนโรงเรียนแห่งนี้                       


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระเรื่อง “ที่นาของตาดี”
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
-สร้างแรงบันดาลใจ
-สิ่งที่อยากเรียนรู้
-ปฏิทินการเรียนรู้
-เลือกหัวข้อ
- Mind mapping


มาตรฐาน ว.8.1
- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาตามความสนใจ (.8.1 .1/1)
- วางแผนการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ (.8.1 .1/2)
- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (.8.1 .1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม รวบรวม และสรุปความรู้ได้ (.8.1 .1/4, .1/6)
มาตรฐาน ส.2.1
- ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญในท้องถิ่น (.2/1 .1/2)
- ร่วมกันกำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงในการดำเนินชีวิตประจำวัน (.2.1 .2/1)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ (.2.1 .1/4)
มาตรฐาน พ.3.1
- ออกกำลังกายและเล่นเกมในสนามด้วยอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตามกฎ กติกาอย่างสนุกสนาน (.3.1 .1/2, .3.2 .2/1, .2/2)
มาตรฐาน ศ.2.2
- แสดงท่าทางประกอบเพลงของท้องถิ่นอย่าง มีส่ววข้อนร่วมด้วยความสนุกสนาน (.2.2 .2/1, .2/2, .3.1 .1/1, .1/2)
- อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
(.1.1 .1/1)
-บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว (.1.1 .1/2)
-มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ (.1.1 .1/3)
-บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(.1.1 .2/1)

มาตรฐาน ง.1.1
- บอกชื่อและวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ่ายในการทำงานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย (.1.1 .1/2, .2/2)
- ทำงานดูแลพื้นที่รับผิดชอบและทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวอย่างกระตือรือร้นและปลอดภัย (.1.1 .1/3, .2/3)
มาตรฐาน ศ.4.1
- บอกวัน เดือน ปี ที่แสดงเหตุการณ์อดีต ปัจจุบัน อนาคต (.4.1 .1/1, .2/1)
- เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (.4.1 .2/2)
- บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว (.4.1 .1/3, .2/3)
ประวัติความเป็นมาของที่นาของตาดี


-เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
(3.1.1/1)
-ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
(3.1.2/1)
-
-เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น
(.2.2 .1/1)
-

-บอก วั น เ ดื อน ปี และการ
นั บช่ว ง เว ลา ตามปฏิ ทิ นที่ ใ ช้ ในชีวิ ตประจำวั น
(4.1 .1/1)
-บอกปร ะวั ติ ความเป็ นมาของตนเองและครอบครัว โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
(4.1 .1/3)
-ใ ช้ คำ ระบุ เว ลาที่ แ สดง เห ตุการณ์ ในอ ดี ต ปัจจุ บั น แล ะอนาค ต (4.1 .2/2)
- บอกความ เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับส มั ยของพ่ อแ ม่ ปู่ ย่า ตายาย
(4..2.1/1)
สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ความหมาย ความสำคัญ การดูแลรักษา ปัจจัยการดำรงชีวิต โครงสร้าง และการอนุรักษ์
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต(.1.1 .1/1)
- สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์ได้ (.1.1 .1/2)
-สังเกตและอธิบายลักษณะหน้าที่และความ
สำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ (.1.1 .1/3)
- ระบุลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
และนำมาจัดจำแนก
(.1.2 .1/1)
- อธิบายประโยชน์
ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
(.1.2 .2/1)
-อภิปรายลักษณะต่างๆ
ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว
(.1.2 .3/1)
- สำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ของตนและอธิบายความ
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม (.2.1..3/1)
-อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญ
เติบโตของพืชและสัตว์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (.1.1 .2/2)
- ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการมีส่วนร่วม ตัดสินใจ ทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย (.2.2 .1/1, .1/2, .1/3)
-อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ (1.1.2/3)บทบาทหน้าที่ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรภายนอก ผู้ปกครอง

-ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคล ในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา
(1.1 .2/5)
-ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนตามหลักศาสนา
พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิต
(1.1 .4/5)
- บอกประโยชน์ และปฏิ บั ติ ตน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบ
ครัวและโรงเรียน
(2.1 .1/1)
-ยกตัวอย่างความสามารถ
และความดีของ ตนเอง
ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระทำนั้น(2.1 .1/2)
-ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
กติกา กฎระเบียบ และ
ห น้ าที่ ที่ต้องปฏิบัติในชีวิต
ประจำวั น (2.1 .2/1)
- ปฏิบั ติ ตนตาม มารยาทไทย
(2.1 .2/2)
- แ สดงพ ฤติกรร มในการยอม
รับความคิ ด คว าม เ ชื่ อแล ะ
การปฏิ บั ติ ของบุ คคลอื่ น
ที่ แตก ต่ าง กั น โดยปราศจาก
อคติ (2.1 .2/3)
- เคารพใน สิ ทธิ ของตน เองและ
ผู้ อื่ น (2.1 .2/4)
- บ อกโครง สร้างบทบาทและห น้า
ที่ ของส มาชิ กใน ครอบครัว แล ะ
โรง เ รี ยน(2.2 .1/1)
-ร ะบุ บทบาท สิ ทธิ หน้าที่ ของ
ตน เองในครอบครัว และโรงเรี ยน
(2.2 .1/2)
- มีส่วนร่วมในการตั ดสิ นใจ
และทำ กิ จกรรมในครอบครัว
แล ะโรง เ รียนตามกระบวนการ
ประชาธิ ปไ ตย(2.2 .1/3)
- อธิ บา ย ค ว า ม สั มพั นธ์ ของ
ตนเอง และสมาชิกในครอบ
ครัว ในฐานะเ ป็นส่วนหนึ่ ง
ของชุ มชน(2.2 .2/1)
-ระบุ ผู้ มีบทบาท อำนาจในการ
ตั ดสิ นใจในโรงเรียนและชุ มชน
(2.2 .2/1)
-ร ะบุ บทบาทและหน้าที่
ของส มา ชิ ก ชุ มชน ในการมี ส่วนร่ว ม กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กร ะบว น การปร ะชาธิ ปไตย
(2.2 .2/2)
-อธิ บา ยเหตุ ผลความจำเป็ นที่
คนต้ องทำงาน อย่าง สุ จริ ต
(3..2 .1/1)
-ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่ มี ต่ อกั น(2.1.1/1)
-บอก สิ่ ง ที่ ชื่ นชอบ และภาคภู มิใจ ในตนเอง(2.1.1/2)
-บอก ลั กษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง (2.1.1/3)
-ระบุ บทบาทหน้าที่ ของ ตน เอง แล ะส มาชิ กในค รอบ ค รั ว
(2.1.2/1)
-บอก ความสำ คั ญของ เ พื่ อน
(2.1.2/2)
-อธิ บา ยความภาคภูมิใจ ในความเป็นเพศหญิง หรือ
เพศชาย(2.1.2/4)
-ออกกำลังกาย และเล่ น เกม ตามคำแนะนำ อย่างสนุกสนาน
(3.2.2/1)
-ปฏิ บั ติตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่ นเ กม เป็ นก ลุ่ ม
(3.2.2/2)
-ร ะบุ สิ่ ง ที่ ทำ ให้ เกิ ดอั น ตรายที่ บ้ า นโร ง เ รี ยนแล ะการป้ อ ง กั น
(5.1.1/1)
-บอก ส า เห ตุ แล ะการป้ องกันอั นตรายที่ เ กิ ดจากการเล่ น
(5.1.1/2)
-เลียนแบบการเคลื่อนไหว
(.2.1 .1/1)
-แสดงท่าทางง่าย ๆเพื่อสื่อความหมาย แทนคำพูด
(.2.1 .1/2)
-บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง
(.2.1 .1/3)
-


สภาพแวดล้อม อาคารเรียน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ สนามกีฬา

-. ยกตัวอย่างการใช้ ท รั พยากรใน
ชี วิ ต ปร ะจำวั นอย่างปร ะห ยั ด
(3.1.1/3)
-อธิ บายความสำ คัญ สำคัญและ
คุณค่าของสิ่ งแวด ล้อมทาง
ธรรมชาติและทางสั ง คม
(5..2.2/1)
-มี ส่วนร่ว มในการฟื้ นฟู ปรับปรุง
สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนแล ะชุ มชน
(5..2.2/4)

-เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่
และเคลื่อนที่
(.3.1 .2/1)
-แสดงการเคลื่อนไหว
ที่สะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระ
(.3.1 .2/2)
- แสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย แทนคำพูด
(.3.1 .2/3)


อยู่ดีมีสุข ขยัน ประหยัด อดทน ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย มีความตระหนัก ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
-บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (.1.1 .1/1)
-ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัย( .1.1 .1/2)
-ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้น
และตรงเวลา
( .1.1 .1/3)
-บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
( .1.1 .2/1)
-บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
( .2.1 .2/1)
-ใ ช้วั สดุ อุ ปกรณ์และเครื่ องมือใน การทำงานอย่างเห มาะส มกั บ งาน และประห ยั ด (.1.1.2/2)
- ทำงานเพื่ อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย
(.1.1.2/3)
-บอกประโยชน์ของสิ่ งของ เครื่ องใช้ ใน ชี วิ ตประจำวั น
(.2.1.2/1)
- นำความรู้เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ เครื่องมื ที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการสร้า
ของเล่น ของใช้อย่างง่าย
(.2.1.2/3)

สภาพปัญหา ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ปัญหาที่เกิดทั่วไป

- แยกแย ะสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ มนุ ษย์สร้างขึ้ น
(5.1.1/1)
-ร ะบุ สิ่ ง ต่ าง ๆ ที่ เป็ นธรรมชาติ
กั บที่ มนุ ษ ย์ สร้างขึ้ น ซึ่ งปรากฏ
ร ะหว่ าง โร ง เ รี ยน กั บบ้าน
(5.1.2/1)
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 การสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ทักษะชีวิต ICT
-บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
(.3.1.1/1)
-บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(.3.1.1/2)
-บอกประโยช น์ ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่ สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ เชื่อถือได้ (.3.1.2/1)
-บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล (.3.1.2/2)